OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PO2P/00109355/8

Jakub Witosławski Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-03-2020 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę przy al. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu, w sali nr 8, odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości należącej do dłużnika: Krzysztof Bieńkowski (udział 1/2 części) oraz Małgorzaty Bieńkowskiej (udział 1/2 części) położonej: 62-006 Gruszczyn, Wodna 4, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00109355/8.

Suma oszacowania wynosi 400.214,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 266.809,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40.021,40 zł. Rękojmia powinna być złożona (zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 49 10202212 0000 5502 0338 7115.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda przy Al. Marcinkowskiego 32 Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

Oględziny nieruchomości z udziałem komornika odbędą się w dniu 4-3-2020 r. o godz. 12:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywołania: 266809,33 zł