OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda Jakub Witosławski na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2020 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika pod adresem: Poznań, ul. Dolina 21/10 odbędzie się :

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości należącej do dłużnika: Poznań Nieruchomości Sp. z o.o., położonej: 62-006 Kobylnica, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PO2P/00093164/6.

Opis nieruchomości: Nieruchomość jest położona w m. Kobylnica (gmina Swarzędz), przy trasie Poznań-Bydgoszcz. W sąsiedztwie znajduje się szkoła podstawowa, przedszkole oraz czynna stacja kolejowa. Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową, dla której VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczysta KW nr PO2P/00093164/6 i jest w całości przedmiotem prawa własności Poznań Nieruchomość Sp. z o.o. Obecnie składa się z trzech działek nr 5/5, 5/6 i 5/7. Według opinii biegłego sądowego na terenie nieruchomości rozpoczęto budowę dwóch budynków wielorodzinnych. Powierzchnia działki nr 5/5 wynosi 1,4563 ha, działki nr 5/6 wynosi 0,0062 ha, działki nr 5/7 wynosi 0,6638 ha. Działka nr 5/7 sąsiaduje bezpośrednio z drogą krajową wąskim pasem terenu, który aktualnie zadrzewiony. Do nieruchomości można dojechać bezpośrednio z asfaltowej drogi krajowej. Wjazd na teren inwestycji jest wąski i wymaga usunięcia drzew. Nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki leśnej. Kształt i ukształtowanie terenu są nieregularne, występuje zróżnicowanie terenu ok. 14 metrów. Nieruchomość jest zagospodarowana zielenią niską i wysoką, drogą utwardzoną z płyt betonowych. Przyłącza: el., kd., ks., w. W otoczeniu ww. nieruchomości znajdują się lasy, łąki oraz zabudowa usługowa i mieszkalna. Nieruchomość nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz położona jest na terenie lasów i łąk oraz na terenie oznaczonym symbolem I.42.M. – Tereny zabudowy mieszkaniowej. Przez działki przebiega strefa oddziaływania lotniska – ograniczenie w wysokości zabudowy. Dla nieruchomości wydano pozwolenie na budowę nr 7642/08 na zespół dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Suma oszacowania wynosi  3.543.798,51 zł, zaś cena wywołania jest równa  1/2 sumy oszacowania i wynosi 1.771.899,26 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 354.379,85 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO B.P. 49 1020 2212 0000 5502 0338 7115.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, a pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc w zw. z art. 1013(6) § 1 kpc). Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc w brzmieniu: Dz.U. z 2014 r. poz. 101 t.j.). Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 1013(6) § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone aktem notarialnym oraz w razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 3.543.798,51 zł (2.881.137,00 zł + 23% VAT), cena wywoławcza wynosi 1/2 wartości oszacowania: 1.771.899.26 zł (1.440.568,50 zł + 23% VAT). Rękojmia w wysokości 1/10 ceny oszacowania nieruchomości wynosi: 354.379,85 zł (288.113,70 zł + 23% VAT). Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Cena wywołania: 1771899,26 zł